നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

48 ഠഫാ.
N 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 48°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 15°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 23.9%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 27/01 06:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Aragüés Del Puerto
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Aragüés Del Puerto >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 30°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 32°
ശനി
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 28°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

Ski conditions

Updated at 04/05
Lifts open: / 4
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: km
Trails/slopes open: / 10
Contact: +358 (0) 20 199 110

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

79° മേഘാവ്യതമായ കുര്‍ചൊരെം, ഇന്ത്യ
Sarylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -66°

79° മേഘാവ്യതമായ കുര്‍ട്ടി, ഇന്ത്യ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -50°

79° മേഘാവ്യതമായ ജുവ, ഇന്ത്യ
Ambler, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -39°

79° തെളിഞ്ഞ മൂഡ്ബിദ്രി, ഇന്ത്യ
Taloyoak, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -35°

79° മേഘാവ്യതമായ സന്‍വൊര്‍ദെം, ഇന്ത്യ
Huslia, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -31°