നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

33 ഠഫാ.
NW 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 33°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 30°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 88.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 09/03 08:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Zamora
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Zamora >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 52°
നിമ്ന: 30°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 45°
വ്യാഴം
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 45°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

78° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Ciudad Altamirano, മെക്സിക്കോ
Nori, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -27°

78° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Coyuca de Catalán, മെക്സിക്കോ
Pangody, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -24°

78° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Cutzamalá de Pinzón, മെക്സിക്കോ
Purpe, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -24°

78° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Oymyakon, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -10°

73° തെളിഞ്ഞ Masagua, ഗ്വാട്ടിമാലാ
Kholodnyy, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -9°