ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

48 °F
N 2 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 48°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 44°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 86.1%
ಈಗ 02/03 08:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Salamanca / Matacan
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Salamanca / Matacan >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 61°
ಇಗೋ: 39°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 41°
ಗುರುವಾರ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 36°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

86° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Ciudad Altamirano, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Severnyy, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -52°

86° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Coyuca de Catalán, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Tura, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -50°

86° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Tlapehuala, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Ese-Khayya, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -45°

86° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Zirándaro, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Vanavara, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -44°

82° ಸ್ವಚ್ಛ Felipe Carrillo Puerto, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Markovo, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -36°