നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

+3 ഠ സെ.
SE 1 മീ./സെ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +3°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്:
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 83%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 16 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 07/03 03:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Vitigudino
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Vitigudino >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +15°
നിമ്ന: +3°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +11°
നിമ്ന:
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +12°
നിമ്ന:

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+29° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Ciudad Altamirano, മെക്സിക്കോ
Saskylakh, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -43°

+29° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Cutzamalá de Pinzón, മെക്സിക്കോ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°

+29° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Artyk, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -27°

+29° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Tlapehuala, മെക്സിക്കോ
Myaundzha, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -26°

+23° തെളിഞ്ഞ Antunes, മെക്സിക്കോ
Susuman, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -26°