നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 7 ഠഫാ.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു:
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്:
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 83.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 14/12 07:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Petrosani
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Petrosani >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞു വര്‍ഷവും
ഉന്നത: 32°
നിമ്ന: 23°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും
ഉന്നത: 36°
നിമ്ന: 27°
ഞായര്‍
മൂടല്‍കെട്ടും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞും
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 27°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

89° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Filadelfia, പരാഗ്വേ
Oymyakon, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -52°

82° തെളിഞ്ഞ Benjamín Aceval, പരാഗ്വേ
Burkhala, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -49°

82° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Nacaome, ഹോന്‍ഡുരസ്
Kadykchan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -49°

77° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Doctor Botrell, പരാഗ്വേ
Yagodnoye, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -49°

77° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Nueva Londres, പരാഗ്വേ
Seymchan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -46°