നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ +16 ഠ സെ.
NE 2 മീ./സെ.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +16°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1008.0 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +11°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 72.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 10 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 22/02 09:30 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Christchurch
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Christchurch >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: +20°
നിമ്ന: +8°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +20°
നിമ്ന: +10°
തിങ്കള്‍
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +20°
നിമ്ന: +11°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+26° തെളിഞ്ഞ കാലുന്ദ്രി, ഇന്ത്യ
Oymyakon, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -43°

+26° തെളിഞ്ഞ കുര്‍ചൊരെം, ഇന്ത്യ
Sarylakh, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -43°

+26° തെളിഞ്ഞ ബദ്ലാപുര്‍, ഇന്ത്യ
Igloolik, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -36°

+26° തെളിഞ്ഞ വല്‍പൊയ്, ഇന്ത്യ
Gjoa Haven, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -35°

+26° തെളിഞ്ഞ വാഡ, ഇന്ത്യ
Taloyoak, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -34°