നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 79 ഠഫാ.
NE 9 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 79°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.8 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 53°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 40.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 23/05 02:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Messina
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Messina >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 82°
നിമ്ന: 68°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 84°
നിമ്ന: 68°
ബുധന്‍
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 88°
നിമ്ന: 70°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

108° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ മണ്ഡപെട്ട, ഇന്ത്യ
Hall Beach, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ

108° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ രാമചന്ദ്രപുരം, ഇന്ത്യ
Igloolik, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ

106° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ രജൂര, ഇന്ത്യ
Coral Harbour, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ 10°

102° തെളിഞ്ഞ കോതാപെട്ട്, ഇന്ത്യ
Clyde River, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ 14°

102° തെളിഞ്ഞ ചാന്ദൂര്‍, ഇന്ത്യ
Pangnirtung, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും 16°