നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതവും മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ് 67 ഠഫാ.
E 6 എം.പി.എച്.
മേഘാവ്യതവും മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 67°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 56°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 70%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 4 മൈ.
സമയത്തുള്ള 30/05 12:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Latronico
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Latronico >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെ സാധ്യത
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 54°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെ സാധ്യത
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 54°
വ്യാഴം
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെ സാധ്യത
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 50°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

106° തെളിഞ്ഞ Ouaoundé, സെനഗല്‍
Grise Fiord, ക്യാനഡ 19°

106° തെളിഞ്ഞ Ranérou, സെനഗല്‍
Kullorsuaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 23°

99° തെളിഞ്ഞ Goléré, സെനഗല്‍
Pond Inlet, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ 23°

93° തെളിഞ്ഞ Dara, സെനഗല്‍
Siorapaluk, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 23°

93° തെളിഞ്ഞ Rosso, സെനഗല്‍
Dundas, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ 26°