നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 77 ഠഫാ.
SW 16 എം.പി.എച്.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 77°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 49°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 38%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 9 മൈ.
സമയത്തുള്ള 23/05 01:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Latronico
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Latronico >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 84°
നിമ്ന: 61°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 88°
നിമ്ന: 63°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 90°
നിമ്ന: 63°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

109° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ മണ്ഡപെട്ട, ഇന്ത്യ
Resolute, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും

106° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ചന്ദ്രപുര്‍, ഇന്ത്യ
Igloolik, ക്യാനഡ

106° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ദുര്‍ഗാപുര്‍, ഇന്ത്യ
Coral Harbour, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ

105° തെളിഞ്ഞ പെനുഗൊണ്ട, ഇന്ത്യ
Gjoa Haven, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ട് 10°

102° തെളിഞ്ഞ കോതാപെട്ട്, ഇന്ത്യ
Pond Inlet, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ 10°