നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

29 ഠഫാ.
NE 9 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 21°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 28.5 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 29°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 99.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 5 മൈ.
സമയത്തുള്ള 09/12 08:50 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Vaala Pelso
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Vaala Pelso >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞു വര്‍ഷവും
ഉന്നത: 32°
നിമ്ന: 21°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 23°
നിമ്ന:
ബുധന്‍
മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും
ഉന്നത: 34°
നിമ്ന: 32°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

72° മേഘാവ്യതമായ Njallal, ഗാംബിയ
Amga, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -45°

64° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Bantango Koto, ഗാംബിയ
Churapcha, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -40°

64° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Demba Kali, ഗാംബിയ
Magan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -40°

64° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Demfai Karim, ഗാംബിയ
Zhatay, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -40°

64° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Timpa, ഗാംബിയ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -36°