ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

48 °F
ಅನಿಸುವುದು: 48°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.3 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 35°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 60.5%
ಈಗ 23/05 07:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Toronto City
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Toronto City >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 61°
ಇಗೋ: 48°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 54°
ಬುಧವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 66°
ಇಗೋ: 59°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

109° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ತಣುಕು, ಭಾರತ
McMurdo Station, Antarctica ಸ್ವಚ್ಛ -11°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಅಸಿಫಾಬಾದ್, ಭಾರತ
Coral Harbour, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಅಹಿರಿ, ಭಾರತ
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 10°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಕೊಥಾಪೇಟ್, ಭಾರತ
Pond Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ 10°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಸಿರ್‌ಪುರ್, ಭಾರತ
Clyde River, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ 12°