നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 45°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 45°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 37°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° മേഘാവ്യതവും മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ് Hwange, സിംബാവെ
Vanavara, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -45°

84° തെളിഞ്ഞ Ad Dindar, സുഡാന്‍
Tura, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°

84° തെളിഞ്ഞ Al Kereimet, സുഡാന്‍
Batagay, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -28°

84° തെളിഞ്ഞ Galgani, സുഡാന്‍
Mama, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -24°

81° മേഘാവ്യതമായ Chiungutwa, ടാന്‍സാനിയ
Svetlogorsk, റഷ്യ -21°