നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 48°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 79°
നിമ്ന: 54°
വ്യാഴം
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 84°
നിമ്ന: 59°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

112° മേഘാവ്യതമായ Palo Verde, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
El Calafate, അര്‍ജന്‍റീന മൂടല്‍കെട്ട് 29°

112° മേഘാവ്യതമായ Poston, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Torres Del Paine, ചിലി മൂടല്‍കെട്ട് 29°

109° തെളിഞ്ഞ Bluewater, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Arthur’s Pass, ന്യൂസിലാന്‍റ് 38°

109° തെളിഞ്ഞ Mohave Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Temple Basin, ന്യൂസിലാന്‍റ് 38°

109° തെളിഞ്ഞ Mojave Ranch Estates, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Lake Oahu, ന്യൂസിലാന്‍റ് 46°