ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 72°
తక్కువ: 45°
రేపు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 73°
తక్కువ: 48°
మంగళవారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 75°
తక్కువ: 52°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

106° ప్రశాంతంగా ఉంది Janūb as Surrah, కువైట్
McMurdo Station, Antarctica దట్టమైన మబ్బులు -14°

100° పాక్షికంగా మేఘావృతం Omīdīyeh, ఇరాన్
Uyuni, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 28°

100° పాక్షికంగా మేఘావృతం Rāmhormoz, ఇరాన్
Villa Alota, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 28°

100° పాక్షికంగా మేఘావృతం Rāmshīr, ఇరాన్
Colquiri, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 34°

97° పాక్షికంగా మేఘావృతం Borāzjān, ఇరాన్
Oruro, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 34°