અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 72°
લઘુત્તમ: 46°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 73°
લઘુત્તમ: 50°
મંગળવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 73°
લઘુત્તમ: 54°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

104° સ્પષ્ટ Mesquite Creek, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Clyde, ન્યુઝીલેન્ડ 41°

102° સ્પષ્ટ Big River, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Arrowtown, ન્યુઝીલેન્ડ 43°

102° સ્પષ્ટ Parker, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Arthur’s Pass, ન્યુઝીલેન્ડ 43°

96° સ્પષ્ટ Bermuda Dunes, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Porters, ન્યુઝીલેન્ડ 43°

96° સ્પષ્ટ Indian Wells, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Pleasant Point, ન્યુઝીલેન્ડ 48°