നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 46°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 68°
നിമ്ന: 46°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 45°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

85° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Guadalupe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kullorsuaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 24°

85° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Phoenix, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Omarama, ന്യൂസിലാന്‍റ് 25°

85° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Tempe Junction, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Grise Fiord, ക്യാനഡ 28°

77° മേഘാവ്യതമായ Santan, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Mount Cook National Park, ന്യൂസിലാന്‍റ് 28°

75° തെളിഞ്ഞ Stanfield, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Outram, ന്യൂസിലാന്‍റ് 28°