અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
વાદળછાયું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: 45°
લઘુત્તમ: 34°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું અને ભીનો  બરફનો વરસાદ
મહત્તમ: 39°
લઘુત્તમ: 18°
બુધવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 43°
લઘુત્તમ: 32°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

81° સ્પષ્ટ Jimeta, નાઇજિરિયા
Kangalassy, રશિયા સ્પષ્ટ -42°

81° સ્પષ્ટ Ngurore, નાઇજિરિયા
Zhatay, રશિયા સ્પષ્ટ -42°

73° સ્પષ્ટ Lafiagi, નાઇજિરિયા
Khandyga, રશિયા સ્પષ્ટ -41°

64° સ્પષ્ટ Demfai Karim, ગેમ્બિયા
Pokrovsk, રશિયા સ્પષ્ટ -39°

64° સ્પષ્ટ Demfai Njaga, ગેમ્બિયા
Kysyl-Syr, રશિયા વાદળછાયું -38°