ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 63°
తక్కువ: 45°
రేపు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 57°
తక్కువ: 43°
ఆదివారం
దట్టమైన మబ్బులు మరియు వర్షం
ఎక్కువ : 55°
తక్కువ: 48°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

95° ప్రశాంతంగా ఉంది Mohave Valley, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Grytviken, సౌత్ జార్జియా మరియు సౌత్ శాండ� 22°

94° ప్రశాంతంగా ఉంది Willow Valley, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Sachs Harbour, కెనడా 25°

90° ప్రశాంతంగా ఉంది Big River, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Bayanhongor, మంగోలియా దట్టమైన మబ్బులు 38°

90° ప్రశాంతంగా ఉంది Bluewater, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Kangxiwar, చైనా 41°

82° ప్రశాంతంగా ఉంది Tacna, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Khovu-Aksy, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు 51°