અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 70°
લઘુત્તમ: 48°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 70°
લઘુત્તમ: 50°
મંગળવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 73°
લઘુત્તમ: 52°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

95° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Al Başrah, ઇરાક
McMurdo Station, Antarctica ઘેરાયેલું -14°

95° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Al Başrah al Qadīmah, ઇરાક
Grytviken, સાઉથ જ્યોર્જિયા અને સાઉથ સેન્� 26°

95° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Az Zubayr, ઇરાક
Colquiri, બોલિવિયા સ્પષ્ટ 27°

90° સ્પષ્ટ Behbahān, ઇરાન
San Cristóbal, બોલિવિયા સ્પષ્ટ 38°

90° સ્પષ્ટ Āghā Jārī, ઇરાન
Villazón, બોલિવિયા સ્પષ્ટ 38°