നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

38 ഠഫാ.
S 11 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 31°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 35°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 90.5%
സമയത്തുള്ള 25/11 08:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Col Des Mosses
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Col Des Mosses >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞുവര്‍ഷവും
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 16°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഞ്ഞും
ഉന്നത: 25°
നിമ്ന:
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 28°
നിമ്ന: 16°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

77° മേഘാവ്യതമായ Gandiaye, സെനഗല്‍
Amga, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -24°

73° തെളിഞ്ഞ Khombole, സെനഗല്‍
Borogontsy, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -24°

73° തെളിഞ്ഞ Mbaké, സെനഗല്‍
Namtsy, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -24°

70° തെളിഞ്ഞ Ouro Sogui, സെനഗല്‍
Mokhsogollokh, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -21°

70° തെളിഞ്ഞ Ranérou, സെനഗല്‍
Burkhala, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -12°